**** ПАЗАРУВАЙ НА ИЗПЛАЩАНЕ С TBI PAY! ****

Вземи на изплащане стоката, която желаеш, веднага! Получаваш одобрение от 15 мин. до 2 часа, за срок от 3 до 36 месеца и за суми от 100 до 10 000 лв. За повече подробности виж линка по-долу!

Декларация. Общи условия за ползване и защита на личните данни

Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в този документ. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил съгласие от Собственика за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването му, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Продавача и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД, който има право да потърси отговорността на Клиента за това. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Продавача няма да се счита за съгласие от страна на Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД | E-SOLAR.   

Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Собственика. 

ПОРЪЧКА Можете да изпратите запитване за информация относно всички предлагани от нас продукти на e-mail: e_solar@abv.bg, да се свържете директно с нас на посочения телефон за контакти: 0988 888 286 или да заповядате на място в магазина ни. Забележка* не е отговорност на магазина да гарантира пригодност на която и да е стока за каквото и да е лично приложение, т.е. преценката за пригодност на продукта е изцяло на купувача. Потвърждавайки поръчката от клиента, фирма Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД потвърждава доставката само на един брой от съответния Продукт. Останалите бройки от въпросния модел Продукт ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Продавача във връзка с поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на Продавача да предостави евентуално тези данни на съответния подизпълнител/партньор/доставчик/куриер, чрез който фирмата ще изпълни поръчката. С изпращането на поръчката, когато е за друго населено място, Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента заявка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• неприемане/отказ от страна на банковата институция за отпускане на стоков кредит на Клиента/ при постъпило такова искане;

• осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача;

• предоставените от Клиента данни са непълни и/или грешни;

Когато Продавачът е направил неуспешен опит да достави поръчания от Клиента Продукт, той има право да поиска заплащане/компенсиране на разходите от страна на Клиента.

Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти според чл. 55 от ЗЗП и Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, предлагани от Продавача, в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ (14 дни след покупката при изпълнение на определени условия), предоставен му от Продавача. Този срок започва да тече от датата на получаването на закупения Продукт от Купувача или трето лице, различно от превозвача. Клиентът следва да върне Продукта на адрес гр. Сандански, ул. „Стефан Стамболов“ 68, (или по куриер за своя сметка), като междувременно уведоми Продавача за това на имейл e_solar@abv.bg и на телефон +359 988 888 286. Продавачът се задължава да възстанови платената му цена по Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е постъпило доказателство от Клиента, че последният е върнал съответния Продукт. Сумата за дадения артикул ще бъде възстановена по предоставения писмено от клиента IBAN на сметка, както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента/Продавача, освен ако банката, която го обслужва, не изисква някакви такси, чийто характер не зависят от волята и знанието на Продавача. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Продукти или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат всички Клиенти по отношение на стоките, предлагани от Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани. 

СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ/съгл. чл. 50-57Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи: • при доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

 за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания (чл. 57, ал. 3);

• при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност/експлоатация;

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани със защита на здравето и безопасността при по-нататъшна експлоатация; Прочетете разделът Право на връщане. Правото на отказ от поръчка от разстояние е различно от правото за предявяване на рекламация. Запознайте се преди да предприемете стъпки. 

• при доставка на Продукти, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; 

• при всички други случаи, предвидени със закон.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ: Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: (1) регистриране на поръчки, вкл. от разстояние, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглжедане на исканията им; (2) изпращане на информация или уведомления по имейл или чрез SMS, съобщения в социални мрежи; (3) осъществяване на вътрешнофирмени пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение. Клиентът се съгласява да предостави на Продавача неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със предлаганите стоки/продукти/услуги, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка от разстояние или на място в магазина. Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази доброволно споделена информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Продавачът може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, снимките, предложенията, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка с уебсайта / търговския обект или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със уебсайта. Продавачът няма задължение да пази така получената информация като конфиденциална, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство. С предоставянето на свои данни на Продавача (включително имейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват от Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД или трети лица / партньори, които могат да бъдат куриери, доставчици на счетоводни услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД може да разработи общи програми за офертиране на Продуктите на пазара и др. С предоставянето на свои лични данни на Продавача (Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД), Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на Продавача, и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати тук и според настоящето законодателство.

ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ: Цените на Продуктите, обявени в уебсайта www.e-solar.bg , са крайни, валута: лев, и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са упоменати. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактура (не важи при издаване на касов бон в търговския обект) в съответствие с действащото българско законодателство. Продавачът ще издаде на Клиента документ за поръчаните и доставени Продукти въз основа на инфомацията, предоставена му от Клиента. Продавачът издава платежен документ за всяко плащане, чрез което Клиентът си е закупил Продукт, предлаган от фирмата. Клиентът е съласен да получи такъв и по електронен път, ако е необходимо. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните си при евентуална промяна. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка и фактура, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна. В случай, че в информацията от Клиента има предоставени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен от Клиента.

ДОСТАВКА НА СТОКИ в друго населено място: Продавачът се задължава да доставя поръчаните и закупени продукти сам или чрез куриерска фирма на адрес (когато е в друго населено място), посочен от Купувача, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на тел: +359 988 888 286 и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо. Забележка* Доставката на високогабаритни стоки може да се забави 14 дни или според актуалното пояснение относно конкретен продукт в сайта.  

ГАРАНЦИИ: Продавачът предлага всички Продукти с гаранция в съответствие с действащото законодателство. Някои от продуктите са с гаранционни сертификати, издадени от производителя, а други са издадени от официалния вносител/дистрибутора на стоката или Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните. Потребителят има грижата да предяви рекламация пред търговеца за дефектната стока, за да е ясно, че тя подлежи на ремонт. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, Купувачите следва да се свържат с Продавача на посочените данни за контакт в настоящите Общи условия. Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по имейл. Формулярът за упражняване на правото на отказ може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/, тъй като...................................................................................

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера/ако се позлва такъв.

ОТГОВОРНОСТ: Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА: Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на задълженията си, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

Право на връщане: Правото за връщане на стока, закупена от разстояние или извън търговски обект, обаче, е различно от правото за предявяване на рекламация във връзка с установен дефект, независимо от това дали стоката е придобита от традиционен физически магазин или от разстояние. Ако размислите и не сте доволни от закупения продукт, можете да го върнете в срок от 14 дни от доставката му. Начинът, по който да направите това зависи от вас. Продавачът предоставя възможност за връщане на продукти като попълните формуляр за връщане (поместен по-горе). Имайте предвид, че транспортните разходи за връщане на продукта се поемат от Клиента/Купувача. Някои продукти не могат да бъдат върнати и информацията за тях можете да намерите по-долу. Поради тази причина, преди да върнете един продукт, прочетете подробно условията за връщане в този документ. Срокът, в който можете да върнете продукт, закупен от разстояние, е 14 дни и е нужно да прочетете условията за връщане. Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние/договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставката в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно. 14-дневният срок започва да тече от датата на: сключване на договора – при договор за услуги; приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача. В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 30 дни, считано от датата, на която е бил уведомен писмено за решението на потребителя да се откаже от договора и е получил стоката обратно и се увери в изрядния й и безопасен търговски вид, заедно с всички съпътстващи я документи, търговецът възстановява сумата от продажбата по предоставената сметка на потребителя.  На какви условия трябва да отговаря продуктът: Общи условия за връщане, които се прилагат за всички категории (различни от условията за рекламация и искане за поправка на дефектирал продукт по време на гаранционния срок). Продуктите, закупени от разстояние, могат да бъдат върнати в срок от 14 дни от датата на получаване на пратката, независимо дали е от физическо или юридическо лице. За да е валиден формуляра за връщане, той трябва да бъде попълнен до 14 дни от дата на доставка на продукта. Всички върнати продукти трябва да бъдат в същото състояние като при доставката. Няма да бъдат приемани продукти, които са били монтирани, експлоатирани, разглобявани/поправяни от неупълномощено лице или които са повредени волно или неволно от Клиента, такива с увредена или нецялостна предпазна опаковка, със следи от износване или прекомерно използване, с одрасквания, със следи от удари (напр., но не само – механични/ електрически шокове), което би било и предпоставка за неизправност на продукта и съответно опасност за живота и здравето на позлвателите. Няма да се приемат и продукти, които не са придружени от всички аксесоари, с които са били доставени. Продуктът се връща в оригинална опаковка, придружена от непокътнатите етикети, оригиналната гаранция, в случай, че е била издадена от производител/дистрибутор, и всички документи, с които е доставен продукта. Клиентът има право да не пази оригиналната опаковка, ако само предяви претенции за поправка на дефектирал продукт в гаранционния срок и не желае да го връща изцяло. В случай, че доставеният от нас продукт е бил придружен от подарък, когато се връща продукта, трябва да се върне и подаръка. В случай, че са закупени повече от един еднакви продукти и желаете да върнете два или повече от тях, само един от тези продукти може да бъде отварян. Останалите трябва да са със запечатана опаковка. В противен случай няма да бъдат приемани. Продавачът има задължението да приведе стоката в съответствие с Договора за прождаба в 30-дневен срок. Продавачът не носи отговорност за промяна на личното мнение на Купувача. Например: купувачът е заявил и получил червена пелетна камина, монтирал я е и я използва вече известно време, но в последствие решава, че не е доволен от цвета, който несъответства на новобоядисаната стена в хола му. Има ли право да върне камината и да изиска заплатената сума? Отговор: Не. Може да предяви рекламация относно работата й (ако има някакъв производствен дефект или несъответствие с договора за продажба), но не и заради променено лично убеждение, при положение, че вече е монтирана и използвана. Безопасността е най-важна. Моля, имайте предвид, че правото на отказ от поръчка съществува, за да ви позволи да се запознаете със стоката по същия начин, както в реален магазин, а не да я използвате безплатно в продължение на 14 дни. Пояснения за отоплителните системи, аксесоари и бойлери: Задължително е продуктът, който желаете да върнете (а не просто да се отремонтира при възникнал проблем в рамките на 30-дневен срок) и за който да бъде изплатена сумата обратно, да бъде опакован в оригиналната си опаковка за безопасно транспортиране. Продуктът, който желаете да върнете, трябва да бъде опакован подходящо за транспортиране (по същия начин, по който е бил доставен, с всичко съпътстващо, изпратено и получено с него). В случай, че е разопакован, можете да го върнете само, ако Не е бил монтиран или използван и подходящо опакован с цел обезопасяване. NB! Разпоредбите за право на отказ не се отнасят за следните случаи: за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договора бъде изпълнен изцяло от търговеца; за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ; за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания; за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на експлоатация; за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето/безопасна по-нататъшна експлоатация; за доставка на стоки, които след като са били доставени поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършването на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни  услуги или стоки.

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ: Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информация за продуктите, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Продукти, други търговски дейности, рекламиране на Продуктите, маркетингови услуги, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента. Чрез попълването на данните във формуляра за Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД | E-SOLAR и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите, описани в настоящите общи условия. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, като правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правато по чл. 18, правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му, за защита на лицата относно обработката на данни с личен характер и свободното движение на тези данни. Всеки Клиент има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на адрес: гр. Сандански,  ул. "Стефан Стамболов" 6 (магазин), за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени или не, за което не дължи никаква такса. Всеки Клиент може да упражни правото си да промени личните си данни като подаде писмена молба, с дата и подпис на адрес: гр. Сандански, ул. „Стефан Стамболов“ 6, според следните цели: • поправка, актуализация, блокиране или изтриване на данните, чиято обработка не отговаря на  защита на лицата относно обработката на данните с личен характер и свободното движение на тези данни, особено на непълните и неточни данни; • уведомление до трети страни, на които са били предоставени личните данни за обработване, освен ако това се окаже невъзможно или е свързано с прекомерни усилия спрямо законния интерес, който може да бъде засегнат. Купувачът се съгласява и разрешава на Е-СОЛАР СИСТЕМС ЕООД | E-SOLAR да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества са: вносители, прозиводители, доставчици/дистрибутори, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, застрахователни дружества, юридически лица, предоставящи счетоводни услуги. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.  Накратко: Обработването на лични данни от администратори на лични данни, както в публичната, така и в частната сфера е законосъобразно, ако е налице някое от правните основания, изчерпателно изброени в чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, GDPR): a) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели; б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор; в) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора; г) обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице; д) обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора; е) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете. При закупуване на продукт/и на изплащане: Вие като Клиент потвърждавате, че се съгласявате Вашите лични данни да бъдат обработвани и използвани (във връзка с конкретно искане от Ваша страна за закупуване на стока на изплащане) от трети лица, обработващи данни (наши партньори), предоставящи счетоводни и финансови услуги, в това число  Уникредит Кънсюмър Файненсинг АД (УКФ), Ти Би Ай Банк ЕАД (TBI Bank), ДСК и след сключването на договор за кредит с тях давате доброволно съгласието си Вашите лични данни да бъдат включени в база данни и да бъдат използвани за или във връзка с конкретните законосъобразни цели. Съгласието е с цел да позволи на УКФ, ДСК или Ти Би Ай да проверяват Вашата кредитоспособност и да удостоверят Вашите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни като получава справки от регистри на трети страни - частни и държавни Администратори на лични данни, намиращи се в страната и извън нея, като Централния Кредитен Регистър на БНБ, Кредитното бюро на Експирън, Национална Агенция по Приходите, Националния Осигурителен Институт и др., в това число данни за плащаните от Вас социални осигуровки, данни за трудовите Ви договори и социално осигурителния Ви доход, като тези данни да бъдат обработвани съобразно Закона за защита на личните данни. Съгласието е с цел да позволи също така на всеки от посочените Обработващи / Администратори на лични данни да използва личните ви данни за подготвянето и предоставянето на упоменатите справки/доклади. Съгласявате се и изрично упълномощавате УКФ АД, ДСК или Ти Би АЙ да предоставя за целите на оценяване на кредитния риск Вашите лични и кредитни данни, в това число история по плащанията за всички открити и закрити кредитни сметки на Ваше име, при спазване на чл. 2, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗЗЛД на следните категории лица на територията на Република България и извън нея: УКФ, ДСК, TBI, други кредитни институции и финансови институции, или алтернативно: други доставчици на услуги по предоставяне на данни от база данни. Наред с това, разбирате, че имате право на достъп до личните ви данни, съхранявани от трети страни - Администратори обработващи лични данни, и имате право да поискате промяна и актуализиране на личните ви данни, съгласно условията на Закона за защита на личните данни.  Настоящото съгласие предоставяте в резултат на свободната Ви воля, като сте наясно, че то се урежда от Закона за защита на личните данни и сте уведомен, че имате право да откажете да предоставите настоящото си съгласие, в който случай искането ви за предоставяне на желаната от Вас услуга може да не бъде изпълнено. „УКФ“ ЕАД, ДСК или Ти Би Ай  може да поиска и допълнителна информация, включително, но не само препоръки от банки и други кредитни или финансови институции, да проучи Вашето кредитно минало и настояща кредитоспособност във всички публични и частни бази данни, включително, но не само, базите данни на кредитни бюра, държавни органи и банки на територията на България и чужбина, както и базите данни на дъщерни дружества, администратори на лични данни.В тази връзка УКФ АД, ДСК и TBI има право да разкрива на администраторите, личните Ви данни с настоящото Съгласие. Давате своето изрично Съгласие резултатите от проверката, събрани от обработващите данни за целите на договора да се съхраняват на електронни носители и/или на хартия в кредитното Ви досие. Предоставяте правото на УКФ, ДСК или Ти Би Ай  да проверяват всички данни, предоставени от Вас, чрез независими източници, като доброволно давате своето изрично съгласие данните да се използват за осъществяване на проверки на кредитоспособността Ви, преди предоставянето на каквито и да било услуги или продукти, както и във всеки момент от съществуването на евентуалните договорни правоотношения. В случай, че сте регистриран като Едноличен търговец или Управляващ собственик на Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) и във връзка с подготовка за сключване на Договор за предоставяне за отпускане на стоков кредит или паричен заем с УКФ ЕАД, ДСК или Ти Би Ай ЕАД, давате изричното си съгласие за следното: да се изисква от Националния осигурителен институт /НОИ/, включително и чрез информационната му система, както и да получава, лично или чрез други юридически лица, наличните данни за: доходи и направените осигурителни плащания, извършени от дружеството, на което сте едноличен собственик, както и другите данни, които съставляват търговска тайна или лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), като упълномощавате УКФ ЕАД, ДСК или TBI Банк да използва събраната по този начин информация за целите на кредитната Ви оценка, във връзка с отпускане на Ваше име на целеви стоков кредит/паричен заем при спазване на законодателството, свързано със защита на личните данни и всяка друга защитена информация; начислен осигурителен доход за наетите на трудов договор и осигурявани от дружеството Ви лица, размер на направени вноски по фондове и др. данни, които биха могли да представляват производствена или търговска тайна.  Срокът за съхраняване на личните ми данни, а именно: Банката/финансосвата институция ще съхранява, обработва и използва предоставените от мен лични данни за срок до 5 (пет) години, считано от подписването на настоящото Заявление - декларация в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит, а в случай, че сключа такъв Договор или друг договор, включително за предоставяне на финансови услуги от разстояние, ще бъда допълнително уведомен/а за срока за съхраняване. Право на достъп и правото на коригиране на събраните лични данни: Правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни, а именно: за правата ми по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), в т.ч.: за правото ми на достъп до отнасящите се до мен лични данни, за правото ми по всяко време да поискам потвърждение за това дали отнасящи се до мен данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; да получа съобщение до мен в разбираема форма, съдържащо личните ми данни, които  се обработват, както и всяка налична информация за техния източник; информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до мен, да поискам от фирмата/институцията да заличи, коригира или блокира моите лични данни, обработването на  които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да уведоми третите лица